မဂၤလာပါ iServe မွႀကိဳဆိုပါတယ္

Wai Yan Electronics ဆိုုင္မ်ားမွ၀ယ္ယူထားသည္႔ iPhone ႏွင့္ iPad မ်ား ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ iServe မွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။
Apple ၏ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ hardware ႏွင္႔
software ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အျပည္႔အ၀ ျဖည္႔ဆည္းေပးလွ်က္ရိွပါသည္။
Apple မွ တိုုက္ရိုုက္တင္သြင္းေသာ Original Parts မ်ားအားအသံုုးျပဳကာ Apple ၏ တိုက္ရိုက္ လမ္းညြန္မႈမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။
လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ iDeviceမ်ားကိုု မိမိ၏ ကိုုယ္ပိုုင္ပစၥည္းကဲ႔သိုု႔ တန္ဖိုုးထားကိုုင္တြယ္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ရရိွေစပါသည္။
လူႀကီးမင္း ၏ iDevice မ်ားကိုု ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုုးျပဳလိုပါကလည္း Apple မွ
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ Trainer မ်ားျဖင္႔ Customer Workshop မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။

Wai Yan Electronics ဆိုုင္မ်ားမွ၀ယ္ယူထားသည္႔ iPhone ႏွင့္ iPad မ်ား ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ iServe မွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ Apple ၏ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ hardware ႏွင္႔ software ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အျပည္႔အ၀ ျဖည္႔ဆည္းေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ Apple မွ တိုုက္ရိုုက္တင္သြင္းေသာ Original Parts မ်ားအားအသံုုးျပဳကာ Apple ၏ တိုက္ရိုက္ လမ္းညြန္မႈမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ iDeviceမ်ားကိုု မိမိ၏ ကိုုယ္ပိုုင္ပစၥည္းကဲ႔သိုု႔ တန္ဖိုုးထားကိုုင္တြယ္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ရရိွေစပါသည္။ လူႀကီးမင္း ၏ iDevice မ်ားကိုု ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုုးျပဳလိုပါကလည္း Apple မွ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ Trainer မ်ားျဖင္႔ Customer Workshop မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။

iServe အေၾကာင္း

iServe ဆားဗစ္စင္တာ ကိုု ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ Apple ၏ တရားဝင္ ဆားဗစ္စင္တာ အျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ Apple မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ရန္ကုုန္ႏွင္႔ မႏၱေလး တုုိ႔ တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ iServe မွ လူႀကီးမင္းတုုိ႔ အတြက္ ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင္႔အတူ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစမည္ဟုအာမခံပါသည္

ျပဳျပင္ျခင္း

iPhone

လူႀကီးမင္းတိုု႔၏စက္ကိုုယူေဆာင္လာသည္ႏွင္႔တျပိုင္နက္ iServe မွ Apple ၏ ခ်မွတ္ထားသည္႔စည္ကမ္းအတြင္း အေသးစိတ္စစ္ေဆးေပးပါမည္။ ကင္မရာ ၊ တုုန္ခါသည္႔ေမာ္တာ ၊ စင္းကဒ္ထည္႔သည္႔ပစၥည္း ၊ စပီကာ ၊ စင္းကဒ္ထြက္သည္႔လက္တံ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားမွ လဲလွယ္ရန္လိုုပါက iServe မွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ မ်က္ႏွာျပင္မွန္ ၊ အဓိကဆားကဒ္ျပား ၊ Home button အပိုုင္းမွ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ပါက Apple သိုု႔ ျပန္လည္ပိုု႔ေဆာင္ျပီးအလံုုးသစ္ လဲလွယ္သည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈကိုုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အလံုုး သစ္လဲလွယ္ေပးသည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အာမခံအက်ံဳးမ၀င္ပါက ကုုန္က်စရိတ္ကုုိအသိေပးအေႀကာင္းႀကားပါမည္။ အရည္တမ်ိဳးမ်ိုးေႀကာင္႔ ပ်က္စီးျခင္း၊ မေတာ္တဆခိုက္မိျခင္း၊ Apple တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ မဟုုတ္ေသာ ျပင္ပဆိုုင္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ တပ္ဆင္ထား ေသာစက္မ်ားအတြက္အာမခံအက်ံဳးမ၀င္ပါ။

iServe မွ iPhone 5s မွစတင္ျပီး အသစ္ထြက္ရွိလာသည္႔ models မ်ား၏ hardware ပိုင္းနွင္႔ Software ပိုင္း မ်ားကိုု၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ အျခား iPhone မ်ားအတြက္ software ပိုုင္း ၀န္ေဆာင္မႈကိုုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

iServe တြင္ အပ္ႏွံထားျပီး ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာစက္မ်ားအတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ စက္အတြင္းမွအခ်က္အလက္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္သိမ္းဆည္း လာခဲ႔ပါရန္ နွင္႔ Find my iPhone ကိုပိတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ စက္ပစၥည္း ျပဳျပင္မႈအတြက္ အပ္ႏွံသည္႔ ရက္မွ ခန္႔မွန္း ၅ ရက္ သို႔မဟုုတ္ ၇ ရက္ ခန္႔ ျပဳျပင္ခ်ိန္ႀကာျမင္႔ပါမည္။

အလုုပ္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔ ထိမနက္ ၁၀နာရီ မွ ညေန ၅ နာရိ
ပိတ္ရက္
တနဂၤေႏြနွင္႔အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္မ်ား

iPad

လူႀကီးမင္းတိုု႔၏စက္ကိုုယူေဆာင္လာသည္ႏွင္႔တျပိုင္နက္ iServe မွ Apple ၏ ခ်မွတ္ထားသည္႔စည္ကမ္းအတြင္း အေသးစိတ္စစ္ေဆးေပးပါမည္။

iPadျပင္ဆင္မႈအတြက္ အာမခံအက်ံဳး၀င္ပါက အလံုုးသစ္လဲလွယ္သည္႔၀န္ေဆာင္မႈကိုုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အရည္တမ်ိုးမ်ိုးေႀကာင္႔ပ်က္စီးျခင္း၊ မေတာ္တဆခိုက္မိျခင္း၊ Apple တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမဟုုတ္ေသာျပင္ပဆိုုင္မ်ားတြင္ျပင္ ဆင္တပ္ဆင္ထားေသာ စက္မ်ားအတြက္ အာမခံအက်ံဳးမ၀င္ပါ။

iServe မွ iPad Air2 ႏွင္႔ iPad mini 3 တိုု႔ကိုု၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။အျခား iPad မ်ားအတြက္ software ပိုုင္း ၀န္ေဆာင္မႈကိုု လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

iServe တြင္ အပ္ႏွံထားျပီး ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာစက္မ်ားအတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ စက္အတြင္းမွအခ်က္အလက္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္သိမ္းဆည္း လာခဲ႔ပါရန္ နွင္႔ Find my iPad ကိုပိတ္ေပးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ စက္ပစၥည္း ျပဳျပင္မႈအတြက္ အပ္ႏွံသည္႔ ရက္မွ ခန္႔မွန္း၅ရက္ မွ ၇ ရက္ ခန္႔ျပဳျပင္ခ်ိန္ ႀကာျမင္႔ပါမည္။

အလုုပ္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔ ထိမနက္ ၁၀နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ
ပိတ္ရက္
တနဂၤေႏြနွင္႔အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္မ်ား

စက္ျပင္ဆင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန

iServe ၏ ၀န္ေဆာင္မႈရယူေသာ လူႀကီးမင္း၏ စက္အတြက္ ျပဳျပင္တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို သိႏိုင္ရန္
ေအာက္ပါ လင့္ခ္အတြင္း Tracking number ( SRO number ) ထည္႕သြင္းကာ ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။
Service document ေပၚရွိ ဘားကုုတ္ အား မိမိဖုုန္းျဖင္႔ scan ဖတ္၍လည္း လင့္ခ္အတြင္း ၀င္ေရာက္နိုုင္ ပါသည္။
ထပ္မံသိရွိလိုုေသာအခ်က္မ်ားရွိပါက Message box မွတဆင္႔စံုုစမ္းေမးျမန္းနိုုင္ပါသည္။
http://wasabi-app.com/service

Open tracking app

Products

product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img

လိပ္စာ

Apple Authorized Service Provider Kabaraye

90 (A/B) Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Hot Line Phone No: 95-9-2614-30001
View our shop location on apple website.

Apple Authorized Service Provider Mandalay

No. 352, Corner of 30th St. & 82nd St., East Aung Nan Yeik Thar, Chan Aye Thar Zan Townshi, Mandalay, Myanmar.
Hot Line Phone No: 95-9-2614-30003
View our shop location on apple website.